Студентське самоврядування

ПОЛОЖЕННЯ про студентське самоврядування

 

Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, гуртожитку, курсу мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

Студентське самоврядування у колежі є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень.

У студентському самоврядуванні беруть участь лише студенти, які навчаються у коледжі за денною формою навчання. Кожен студент має право обирати й бути обраним до органів студентського самоврядування.
Органи студентського самоврядування створюються на добровільних виборних засадах за ініціативою студентів і є складовою громадського самоврядування коледжу.

Мета і завдання органів студентського самоврядування коледжу

Метою студентського самоврядування є створення умов для самореалізації особистості студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці тощо.

Діяльність органів студентського самоврядування спрямована на удосконалення навчального процесу, підвищення його якості, забезпечення виховання духовності та культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності.

Основні завдання органів студентського самоврядування:

Структура й організація роботи органів студентського самоврядування

На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Їх формування (таємним чи відкритим голосуванням) та термін повноважень визначаються Положенням про студентське самоврядування.

Первинна структурна одиниця студентського самоврядування створюється на рівні академічної групи.

Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори або конференція студентів, які:

Позачергова конференція (загальні збори) скликається на вимогу 10 відсотків студентів або в інших випадках, якщо це передбачено Положенням.

Голова виконавчого органу студентського самоврядування відповідного рівня:

Секретар виконавчого органу студентського самоврядування веде протоколи засідань, веде облік виконання рішень, відповідає за документообіг.

Голова та секретар виконавчого органу студентського самоврядування відповідають за збереження документації, передачу копій адміністрації.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування проводяться не менше одного разу на місяць і вважаються чинними, якщо на них присутні не менше двох третин від числа обраних до їхнього складу членів. Виконавчий орган приймає рішення простою більшістю голосів.

Засідання виконавчого органу студентського самоврядування веде голова або, за його дорученням, заступник. Хід засідання фіксується протоколом, який підписується головою (заступником) та секретарем.

Права й обов'язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування мають право:

– отримувати від адміністрації консультативну підтримку та інформацію, необхідну для виконання своїх завдань;

– звертатися з пропозиціями, заявами, клопотаннями до адміністрації та отримувати відповіді щодо порушених питань;

– делегувати представників до Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки України.

Органи студентського самоврядування зобов’язані:

– забезпечувати дотримання прав та інтересів студентів, сприяти виконанню студентами своїх обов’язків;

– порушувати проблеми студентів перед адміністрацією;

– звітувати перед студентською громадою відповідного рівня про свою діяльність;

– сприяти розвитку та вдосконаленню студентського самоврядування;

– координувати свою діяльність у коледжі з іншими студентськими об’єднаннями, осередками тощо;

– узгоджувати в установленому порядку зміни та доповнення до Положення про студентське самоврядування та інші питання, що потребують розгляду на засіданнях колегіальних та робочих органів.

За погодженням з органом студентського самоврядування приймається рішення про:

Права й обов'язки адміністрації коледжу щодо взаємодії з органами студентського самоврядування

 Адміністрація коледжу має право:

– отримувати інформацію про діяльність органів студентського самоврядування (плани, звіти, копії протоколів засідань, інформацію про поточну діяльність тощо);

– скликати позачергові загальні збори чи конференцію студентів у випадках недотримання органами студентського самоврядування Статуту коледжу та Положення про органи студентського самоврядування.

Адміністрація коледжу зобов’язана:

– створити умови, необхідні для ефективної діяльності органів студентського самоврядування: забезпечити приміщенням, обладнаним відповідними меблями, оргтехнікою, телефонним зв’язком, Інтернетом тощо;

– інформувати органи студентського самоврядування про важливі рішення, які стосуються життєдіяльності студентів;

– надавати за можливості інформаційну, правову, психологічну, фінансову, матеріальну та інші види підтримки для розвитку студентського самоврядування у коледжі.

Нормативно-правова база

Нормативно-правові акти, що регулюють студентське самоврядування: