Про коледж

Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Лууганський національний університет імені Тараса Шевченка» є провідним сучасним закладом фахової передвищої освіти в структурі університету. Більш 50 років він успішно функціонує на ринку освітніх послуг України. За цей період коледж здобув авторитет і шану на вітчизняному освітянському просторі.

 

Історична довідка

ВСП «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (Брянківський технолого-економічний технікум) розпочав свою діяльність у 1968 році як освітня установа Міністерства побутового обслуговування Української РСР.

З 1993 року він був підпорядкований Укрсоюзсервісу, а з 1997 року – Міністерству освіти України.

Спочатку у коледжі велась підготовка спеціалістів сфери побутового обслуговування за спеціальностями:

 

 

Перший випуск фахівців за спеціальностями «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» відбувся у 1970 році.

 

Починаючи з 1987 року під керівництвом директорів Косінова О.В. та Черепахіної Р.З. відкрито ще чотири спеціальності:

«Моделювання та конструювання взуття» (1987),

«Моделювання та конструювання одягу» (1988),

«Перукарське мистецтво та декоративна косметика» (1999),

«Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво (промислова графіка)» (2003).

 

У 2000 році був створений Студентський центр моди, працюючи в якому, студенти моделюють ексклюзивний одяг, створюють казкові образи та унікальні колекції.

 

У 2006 році з метою оптимізації мережі навчальних закладів, забезпечення ефективного використання навчально-лабораторної бази і науково-педагогічного потенціалу наказом МОН України від 05.04.2006 р. за №268 припинена діяльність Брянківського технолого-економічного технікуму і створено у складі Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка відокремлений структурний підрозділ – Брянківський технолого-економічний технікум.

У 2008 році повне найменування технікуму згідно з наказом Луганського національного університету імені Тараса Шевченка від 15.05.2008 року за № 152-ЗД змінено на Відокремлений підрозділ «Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Входження технікуму до структури Луганського національного університету імені Тараса Шевченка надало можливість скоординувати спільну діяльність та реалізувати Закони України «Про освіту» та «Про вищу освіту» з впровадження ступеневої освіти фахівців за наскрізними навчальними планами та програмами; забезпечити ефективне використання матеріально-технічної бази і науково-педагогічного потенціалу.

З 01 лютого 2013 року згідно з наказом ректора ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» від 21.01.2013р. № 36-ЗД і листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1/11–21128 від 26.12.2012р. «Про реорганізацію Брянківського технолого-економічного технікуму» навчальний заклад перейменований на Відокремлений підрозділ «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Фаховий коледж було створено у зв'язку з перейменуванням Відокремленого підрозділу «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» на Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України № 737 від 02 червня 2020 року, № 347 від 22 березня 2021 року та рішення Вченої ради ЛНУ імені Тараса Шевченка від 27.01.2020 р. (протокол №7).

 

 

 

Сьогодення

Освітню діяльність фаховий коледж здійснює на підставі таких дозвільних документів:

відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти;

відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти;

ліцензія на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.

 

Підготовка фахових молодших бакалаврів за денною і заочною формами здобуття освіти проводиться за такими галузями знань і спеціальностями (освітньо-професійними програмами):

• 02 Культура і мистецтво: 022 Дизайн (за спеціалізаціями/освітньо-професійними програмами – Графічний дизайн, Дизайн одягу, Перукарське мистецтво та декоративна косметика);

• 05 Соціальні та поведінкові науки: 051 Економіка (освітньо-професійна програма – Економіка);

• 07 Управління та адміністрування: 071 Облік і оподаткування (освітньо-професійна програма – Облік і оподаткування).

Структурними підрозділами фахового коледжу є відділення (технологічне/економічне), циклові комісії, навчально-методичний кабінет, бібліотека, підрозділ зі сприяння працевлаштуванню випускників, навчально-виробничі майстерні.

Для вирішення основних питань освітньої діяльності коледжу задіяні такі робочі і дорадчі органи: педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія, навчально-методична рада, студентська рада та первинна профспілкова організація викладачів і студентів.

Колектив коледжу живе насиченим творчим інноваційним життям, спрямованим на підвищення якості підготовки фахівців шляхом модернізації освітньої діяльності і застосуванням компетентністного підходу та сучасних інформаційних технологій в освіті.

 

Освітній процес у фаховому коледжі забезпечують 11 викладачів, що працюють за основним місцем роботи, та 11 викладачів-сумісників. Серед них 1 відмінник освіти, 9 викладачів вищої категорії, 3 кандидати наук, 1 заслужений працівник культури України. Мають педагогічні звання: 2 – «викладач-методист», 4 - «старший викладач».

Значна частина викладачів фахового коледжу нагороджена подяками Міністерства освіти і науки, грамотами Луганської обласної державної адміністрації, Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.

Метою освітнього процесу у фаховому коледжі є реалізація особистісного потенціалу здобувачів освіти, розвитку їх наукових, творчих (креативних) та інноваційних здібностей, задоволення потреб економіки та суспільства в компетентних фахівцях, конкурентоздатних на національному та міжнародному ринках праці.

Організація освітнього процесу здійснюється на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності.

 

Цілісна виховна система в коледжі зорієнтована на системний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей студентів та виховання гуманної особистості. Змістовною та різноманітною є культурно-масова робота, яку проводить соціальний педагог, керівники Народного театру моди, рада студентського самоврядування.

Викладачі і здобувачі освіти фахового коледжу ведуть активну творчу, пошуково-дослідницьку роботу, що є невід`ємною складовою освітнього процесу та інноваційної діяльності.

 

 

Студентська науково-дослідницька діяльність передбачає різноманітні сучасні форми її втілення. Кожного року на базі фахового коледжу проводяться регіональні науково-практичні конференції, конкурси, мастер-класи, олімпіади тощо. Активну участь здобувачі освіти беруть у фахових конкурсах, виставках, захищають проєкти дослідницько-пошукових робіт, друкують статті і доповіді у збірниках наукових праць. Студенти закладу неодноразово ставали переможцями і дипломатами Всеукраїнських конкурсів з графічного дизайну, моделей одягу та перукарського мистецтва. Результати конкурсів підтверджують, наскільки талановита й обдарована студентська молодь вчиться у коледжі.

Справжнім святом творчості стають тижні циклових комісій, під час яких здобувачі освіти демонструють творчі роботи, моделі одягу і зачісок, вироби декоративно-прикладних мистецтв.

В студентському середовищі заохочуються благодійність і милосердя через участь здобувачів освіти у волонтерських об`єднаннях. Виховна робота педагогічного колективу в цілому спрямована на формування загальнолюдських і моральних цінностей, громадської активності студентів, національної самосвідомості, патріотизму та професійної гідності.

Практика здобувачів фахової передвищої освіти є обов'язковим компонентом освітньо-професійних програм і невід'ємною складовою освітнього процесу підготовки фахових молодших бакалаврів у коледжі та проводиться на оснащених відповідним чином базах практики.

Фаховий коледж постійно підтримує зв'язки з закладами освіти культурно-мистецької галузі України, виробничими підприємствами області та міста, обласними і міськими держадміністраціями та територіальними громадами.

 

Останнім часом освітній процес у коледжі організований з використанням дистанційних технологій. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного і електронного навчання, що відкриває нові можливості і здобувачам освіти, і викладачам. Для організації електронного навчання коледж завдяки університету використовує зручну і надійну освітню платформу Moodle. Навчальний контент містить необхідні інструкції і методичні рекомендації.

Щороку в коледжі випускники демонструють високі показники навчальних досягнень, цього вдається досягти завдяки застосуванню у освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та якісного навчально-методичного забезпечення освітніх компонентів: відеоматеріалів, електронних підручників і посібників, контролюючих програм та мультимедійних лекцій.

За інноваційну діяльність з якісної підготовки фахівців, вагомий внесок у розвиток іміджу освіти і науки України Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка удостоєний у 2011 році звання «Флагман освіти і науки України».

В 2017 році на Восьмій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2017» і П'ятій Міжнародній виставці закордонних навчальних закладів «World Edu – 2017» представники Брянківського коледжу отримали Почесні грамоти Міністерства освіти і науки за активну участь у проведенні виставки, професіоналізм, величезний творчий потенціал у справі підготовки фахівців і виховання молоді України.