Методична робота

Методична робота Методична робота Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» є складовою освітнього процесу, цілеспрямованою діяльністю із забезпечення психолого-педагогічної та методичної підготовки викладацького складу. Вона сприяє підвищенню професійної майстерності, розвитку творчого потенціалу та інноваційної діяльності педагогічного колективу.

Координатором методичної роботи коледжу є методист Радіонова Єлизавета Володимирівна.

Основу структури методичної роботи становить діяльність:

• педагогічної ради фахового коледжу;

• навчально-методичної ради;

• навчально-методичного кабінету;

• циклових комісій;

• методичного об'єднання керівників академічних груп.

 

Навчально-методична рада фахового коледжу розглядає матеріали та готує пропозиції з таких питань методичної роботи:

1. Визначення основних напрямків методичної роботи коледжу на навчальний рік.

2. Надання методичних консультацій викладачам, здобувачам освіти, працівникам інших закладів освіти.

3. Спрямування і координація роботи циклових комісій коледжу.

4. Участь в роботі засідань обласних, регіональних методичних об'єднань педагогічних працівників.

5. Розробка, апробація та впровадження освітніх технологій, інноваційних методик у освітній процес.

6. Створення комплексу методичного забезпечення освітніх компонентів освітньо-професійних програм.

7. Розробка й впровадження в практику роботи циклових комісій методичних рекомендацій, положень щодо вдосконалення навчально-методичної роботи, професійної підготовки майбутніх фахівців.

8. Створення організаційних умов для безперервного фахового підвищення кваліфікації викладачів.

9. Вивчення й узагальнення позитивного педагогічного досвіду викладачів коледжу, педагогічних працівників інших закладів освіти, ознайомлення педагогічного колективу з цим досвідом та його впровадженням.

10. Залучення викладачів та здобувачів освіти до науково-дослідницької роботи;

11. Організація виставок педагогічних досягнень викладачів, майстер-класів та семінарів.

12. Робота з молодими за досвідом викладачами.

 

 

У фаховому коледжі функціонує навчально-методичний кабінет, в якому зібрано зразки навчальної документації, навчально-методичні комплекси, методичні розробки окремих занять, виховних годин, щорічні звіти з досвіду навчально-виховної роботи педагогічного колективу. Підібрано матеріали та нормативна база для організації атестації викладачів.

Для успішного керівництва навчально-методичною і науково-дослідницькою діяльністю викладачів і здобувачів освіти, динамікою її складових щорічно складається план роботи навчально-методичного кабінету та план засідань навчально-методичної ради.

У 2022/2023 навчальному році робота колективу фахового коледжу спрямована на реалізацію навчально-методичної мети: впровадження педагогічних інновацій як механізм ефективного розвитку професійних компетентностей учасників освітнього процесу.

У фаховому коледжі працюють дві циклові комісії: спеціальних дисциплін спеціальності 022 Дизайн; загальноосвітніх і гуманітарних дисциплін та спеціальних дисциплін спеціальностей 051 Економіка і 071 Облік і оподаткування. На засіданнях своїх комісій відповідно до навчально-методичної проблеми фахового коледжу були сформовані методичні проблеми циклових комісій, над вирішенням яких працюють викладачі протягом навчального року.

 

Контроль за здійсненням методичної роботи в коледжі здійснюється шляхом:

• заслуховування питань методичної роботи на засіданнях педагогічної, адміністративної, навчально-методичної рад;

• заслуховування звітів голів циклових комісій;

• звітування викладачів про роботу на засіданнях циклових комісій.