НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в коледжі

 

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

 

Рішення педагогічної ради коледжу

 

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на бюджетну форму навчання

 

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам

 

Рейтинг студентів по коледжу для призначення академічних стипендій

 

Освітня діяльність у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка» здійснюється відповідно до законодавчих, нормативно-правових документів і ліцензії Міністерства освіти і науки України на надання освітніх послуг (серія АЕ № 636849 від 19.06.2015 року, термін дії ліцензії – до 01.07.2019 р.), пов’язаної з одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста з галузі знань:

З метою виконання Закону України «Про вищу освіту», завдань державної національної програми «Освіта - ХХІ століття», забезпечення потреб підприємств і організацій різних форм власності регіону та України у кваліфікованих кадрах коледж здійснює підготовку фахівців за спеціальностями:

 

 

Освітній процес у коледжі - це система організаційних, методичних і дидактичних заходів, спрямованих на підготовку молодших спеціалістів (молодших бакалаврів) через успішне виконання освітньо-професійної програми на рівні Галузевих стандартів вищої освіти за ліцензованими та акредитованими спеціальностями.

Коледж здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за відповідними освітньо-професійними програмами на початковому рівні (короткий цикл) вищої освіти, який відповідає п'ятому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою загальнокультурної та професійно орієнтованої підготовки, спеціальних умінь і знань, а також певного досвіду їх практичного застосування з метою виконання типових завдань, що передбачені для первинних посад у відповідній галузі професійної діяльності.

Нормативно-правовою базою організації освітнього процесу в коледжі є Закон України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу». Організація навчального процесу у закладі здійснюється наступними навчальними підрозділами:

• відділенням;

• цикловими комісіями, які об'єднують викладачів за спеціальностями.

 

Основними нормативними документами, що визначають організацію освітнього процесу для конкретних спеціальностей, є навчальні плани, які складаються на підставі освітньо-професійної програми підготовки фахівців і визначають перелік та обсяг нормативних наук і вибіркових дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг (аудиторне навантаження), графік навчального процесу і засоби проведення поточного та підсумкового контролю. Робочі навчальні плани затверджуються директором коледжу.

Для кожної навчальної дисципліни на підставі навчального плану викладачами коледжу складається робоча навчальна програма дисципліни, яка також є нормативним документом коледжу. Вона містить виклад конкретного змісту навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її вивчення та їх обсяг, визначає форми та засоби поточного і підсумкового контролю.

 

 

Освітній процес у коледжі здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) практична підготовка;

4) контрольні заходи.

 

Основними видами навчання є:

1) лекція;

2) лабораторне, практичне, семінарське;

3) контактне заняття;

4) консультація.

 

Організація аудиторних навчальних занять забезпечується розкладом занять за семестрами та графіком навчального процесу.

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов'язкових навчальних занять. Самостійна робота студентів Коледжу регламентується Положенням про організацію самостійної роботи студентів у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

 

Практична підготовка студентів Коледжу є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми для здобуття ступеня молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь, відповідних компетенцій випускника коледжу. Практична підготовка студентів здійснюється в навчальних майстернях і лабораторіях Коледжу та на підприємствах, в установах і організаціях різної форми власності згідно з укладеними коледжем договорами.

Зміст практичної підготовки (види практик) та терміни іі проведення визначаються навчальним планом. Організація практичної підготовки та проведення контрольних заходів здійснюється під загальним керівництвом завідувача виробничою практикою та цикловими (випусковими) комісіями. Організація практичної підготовки в Коледжі регламентується Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 року № 93, та Положенням про проведення практики студентів ВП «БК ЛНУ імені Тараса Шевченка».

 

 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення лекційних, практичних, лабораторних і семінарських занять та має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань визначаються відповідною цикловою комісією

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених етапах. Підсумковий контроль проводиться у формах, які вказані у навчальному плані підготовки за спеціальностями, і включає такі форми: екзамен, диференційований залік, залік та державну атестацію.

Екзамени, дифзаліки і заліки, курсові роботи і проекти проводяться з метою оцінки знань студентів з навчальних дисциплін, їхнього вміння творчо використовувати набуті знання для вирішення практичних завдань професійного спрямування.

Екзамени студенти складають впродовж екзаменаційних сесій відповідно до графіку навчального процесу і розкладів сесій.

Складання заліків закінчується до початку екзаменаційної сесії.

Результати захисту курсових проектів (робіт) оцінюються комісією у складі трьох педагогічних працівників з обов'язковою участю безпосереднього керівника проекту (роботи). Результати складання екзаменів і диференційних заліків відображаються у національній чотирибальній системі оцінками «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно».

 

Важливою складовою навчальної і науково-методичної роботи викладачів коледжу є створення сучасного навчально-методичного комплексу. На сьогодні такі комплекси розроблені з кожної дисципліни, які містять плани семінарських, лабораторних, практичних і лекційних занять, завдання і методичні вказівки до курсових робіт (проектів), пакети комплексних контрольних робіт (ККР), конспекти лекцій до самостійної підготовки студентів.

Освітній процес у Коледжі організований з використанням дистанційних технологій. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного і електронного навчання, що відкриває нові можливості і студентам, і викладачам. Для організації та технічного забезпечення електронного навчання Коледж завдяки університету використовує зручну і надійну систему - відкриту освітню платформу Moodle. Курси електронного навчання викладачі коледжу розробляють таким чином, щоб студенту було легко працювати з матеріалом. Навчальний контент містить необхідні інструкції і методичні рекомендації.

Для дистанційної роботи за спеціальностями щорічно викладачі коледжу при методичній та інженерній підтримці ЛНУ створюють більш 100 електронних посібників, методичних вказівок і мультимедійних лекцій