НАВЧАЛЬНА РОБОТА

 

Тимчасовий порядок організації освітнього процесу у закладі в умовах карантину

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію освітнього процесу в коледжі

 

ПОЛОЖЕННЯ про педагогічну раду

 

Рішення педагогічної ради коледжу

 

ПОЛОЖЕННЯ про переведення студентів на бюджетну форму навчання

 

ПРАВИЛА призначення стипендій студентам

 

Рейтинг студентів по коледжу для призначення академічних стипендій

 

Рейтинг студентів нового набору для призначення академічних стипендій за підсумками вступних випробувань

 

Освітню діяльність коледж здійснює на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки України (Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти  та Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти).

Відповідно до рішення Акредитаційної комісії (протоколи №124 від 02.03.2017 року) та наказу МОН України від 13.03.2017 за №375 коледж визнано акредитованим за І рівнем.

З 2016 року коледж здійснює підготовку спеціалістів за такими галузями знань і спеціальностями:

Освітню діяльність  коледжу, права та обов’язки учасників освітнього процесу регламентують Положення коледжу,  Правила внутрішнього розпорядку та посадові інструкції.

Освітній процес в коледжі здійснюється українською мовою.

Розпорядженням Луганської обласної державної адміністрації від 08 травня 2019 року №373 коледжу видано ліцензію на право провадження освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти.

Освітня діяльність в коледжі здійснюється за денною та заочною формами здобуття освіти на основі базової загальної середньої освіти, повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник».

Структурними підрозділами коледжу є відділення, циклові комісії, навчально-методичний кабінет, бібліотека, підрозділ зі сприяння працевлаштуванню випускників, навчально-виробничі майстерні.

Для вирішення основних питань освітньої діяльності коледжу діють такі органи: педагогічна рада, адміністративна рада, приймальна комісія, стипендіальна комісія, навчально-методична рада, студентський парламент та профспілковий комітет.

 

 

Навчальні функції закладу полягають у формуванні готовності та умінь майбутніх фахівців оволодівати надбаннями сучасної національної та світової культури і мистецтва, засвоєнні інноваційних форм економічної та соціокультурної діяльності, використання інформаційних систем і програмних продуктів відповідно до фаху. Організація освітнього процесу здійснюється на принципах професійності, безперервності, наскрізності та наступності.

Цілісна виховна система в коледжі зорієнтована на системний підхід у вихованні, впровадження сучасних виховних технологій, спрямованих на самореалізацію творчих здібностей студентів та виховання гуманної особистості.

Велика  увагу в коледжі приділяється практичному навчанню студентів, яке є одним з найважливіших засобів підготовки фахівців  для професійної діяльності. Виробничу практику студенти проходять на підприємствах різної форми власності області та регіону. За підсумками проходження практики проводяться конференції.

Коледж постійно підтримує зв’язки з навчальними закладами культурно-мистецької галузі України, виробничими підприємствами області та міста,  обласними і міськими держадміністраціями та терріторіальними громадами.

 

Освітній процес у коледжі організований з використанням дистанційних технологій. Якість освітнього процесу забезпечується поєднанням очного і електронного навчання, що відкриває нові можливості і студентам, і викладачам. Для організації та технічного забезпечення електронного навчання коледж завдяки університету використовує зручну і надійну систему - відкриту освітню платформу Moodle. Курси електронного навчання викладачі коледжу розробляють таким чином, щоб студенту було легко працювати з матеріалом. Навчальний контент містить необхідні інструкції і методичні рекомендації.

Щороку в Брянківському коледжі студенти демонструють високі показники якості знань, цього вдається досягти завдяки застосуванню у освітньому процесі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій та навчально-методичного забезпечення викладання дисциплін: відеоматеріалів, електронних підручників і посібників, контролюючих програм та мультимедійних лекцій.