Система навчально-наукової діяльності

Навчально-наукова робота є невід'ємною складовою освітнього процесу у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Викладачі коледжу використовують такий підхід до освітнього процесу, який забезпечує і формування компетентностей, і здатність до самостійного засвоєння нових досягнень науки. Викладачам важливо не стільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити їх самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі навчання.

Зусилля викладачів коледжу спрямовані на з'ясування взаємовідносин між наукою і відповідними дисциплінами, обґрунтування критеріїв відбору навчального матеріалу, його систематизацію та класифікацію.

До організації науково-дослідної роботи залучений весь педагогічний колектив коледжу, серед штатних викладачів якого – 1 заслужений працівник культури, 1 кандидат педагогічних наук, 4 старших викладачі та 6 магістрів.


Центром науково-дослідної роботи студентів та викладачів є навчально-методичний кабінет. Завідувач навчально-методичного кабінету  Кореняк Наталія Василівна.

Основні напрямки діяльності навчально-методичного кабінету:

 

 

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів у коледжі створена навчально-методична рада, яка діє на підставі Положення про навчально-методичну Раду.

Мета ради – керівництво навчальною і науково-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей в освітньому процесі, розвиток творчої особистості викладача і студента, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, упровадження в практику кращого досвіду, прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки.

Для успішного керівництва навчально-методичною і науковою роботою викладачів і студентів, динамікою її складових щорічно складається план роботи навчально-методичного кабінету та план засідань навчально-методичної ради.

 

Створена у коледжі навчально-методична рада активно здійснює роботу зі студентами, а саме:

За останні роки на базі коледжу були проведені регіональні науково-практичні конференції за такими темами: «Формування національного менталітету», «Актуальні проблеми формування творчої особистості», «Формування всебічно розвинутої особистості», «Краєзнавство: дослідження, здобутки, проблеми», «Молодь для розвитку регіону», «Творча самореалізація майбутніх фахівців», «Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області», «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді», «Соціокультурні та професійні координати становлення особистості», «Професійні компетенції конкурентоспроможного фахівця в умовах євроінтеграції», за матеріалами яких було надруковано збірники.

У роботі конференцій взяли участь викладачі та студенти Брянківського коледжу та інших закладів вищої освіти Луганської області.

Підсумком науково-дослідницької роботи є участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах, загальноколеджних, обласних олімпіадах, виступи з доповідями на регіональних, обласних конференціях.

Щорічно студенти Брянківського коледжу беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Науковий пошук молодих дослідників», у работі науково-практичного семінару «Новітні технології викладання у сфері індустрії краси» Навчально-наукового інституту торгівлі,обслуговуючих технологій та туризму (м.Полтава) та ін. Їх статті друкують у збірниках  праць за матеріалами конференцій та семінарів.

Участь у конференціях і конкурсах допомагає студентам здобути навички дослідницької роботи, ознайомитись з досягненнями науки, історії рідного краю й України, реаліями економічних перетворень в України і за її межами, розкрити власні творчі здібності та яскраву індивідуальність.

Для інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи кожен рік студенти і викладачі нашого коледжу беруть участь у різноманітних конкурсах та виставках навчальних закладів:

 

З метою проведення профорієнтаційної роботи, виявлення й підтримки обдарованих дітей на базі Брянківського коледжу ЛНУ імені Тараса Шевченка щороку проводиться регіональний конкурс живопису і графіки «Крок у майбутнє».