Система навчально-наукової діяльності

Навчально-наукова робота є невід'ємною складовою освітнього процесу у ВП «Брянківський коледж Луганського національного університету імені Тараса Шевченка».

Сьогодні викладачі коледжу використовують такий підхід до навчального процесу, який забезпечує засвоєння знань, що дають можливість не тільки безпосередньо застосовувати їх, але й формувати здатність до самостійного засвоєння нових досягнень науки. Викладачам важливо не стільки дати студентам у короткий термін максимум інформації, скільки навчити їх самостійно орієнтуватись у потоках інформації та ефективно її використовувати. А це стає можливим тільки через набуття досвіду творчої та наукової роботи в процесі навчання.

Зусилля викладачів коледжу спрямовані на з'ясування взаємовідносин між наукою і відповідними дисциплінами, обґрунтування критеріїв відбору навчального матеріалу, його систематизацію та класифікацію. Тому під час визначення та структуризації змісту навчально-наукової діяльності студентів з боку викладачів вирішується комплекс проблем, а саме:

До організації науково-дослідної роботи залучений весь педагогічний колектив коледжу, серед штатних викладачів якого – 1 заслужений працівник культури, 1 аспірант, 3 старших викладачі та 5 магістрів.

Центром науково-дослідної роботи студентів та викладачів є навчально-методичний кабінет. Завідувач навчально-методичного кабінету - Кореняк Наталія Василіївна.

 

Основні напрямки навчально-методичного кабінету:

З метою вдосконалення якості підготовки фахівців, підвищення педагогічної майстерності викладачів, у коледжі, створена навчально-методична рада, яка діє на підставі Положення про навчально-методичну Раду.

 

 

Мета ради - керівництво навчальною і науково-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей у освітньому процесі, розвиток творчої особистості викладача і студента, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, впровадження в практику кращого досвіду, прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки.

Для успішного керівництва навчально-методичною і науковою роботою викладачів і студентів, динамікою її складових, щорічно складається план роботи навчально-методичного кабінету та план засідань навчально-методичної ради.

 

Створена у коледжі науково-методична рада активно здійснює роботу зі студентами, а саме:


За останні роки на базі коледжу були проведені регіональні науково-практичні конференції за такими темами: «Формування національного менталітету», «Актуальні проблеми формування творчої особистості», «Формування всебічно розвинутої особистості», «Краєзнавство: дослідження, здобутки, проблеми», «Молодь для розвитку регіону», «Творча самореалізація майбутніх фахівців», «Шляхи і перспективи економічного та соціального розвитку України та Луганської області», «Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді», «Вплив мистецтва та культури на світогляд сучасної молоді», за матеріалами яких було надруковано збірники наукових праць. У роботі конференцій взяли участь викладачі та студенти Брянківського коледжу та інших вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації Луганської області.

Підсумком науково-дослідницької роботи є участь в обласних, Всеукраїнських конкурсах, загальноколеджних, обласних олімпіадах, виступи з доповідями на регіональних, обласних конференціях.

Щорічно студенти Брянківського коледжу беруть участь у конкурсах студентських наукових робіт Луганського національного університету імені Тараса Шевченка «Науковий пошук молодих дослідників», у Всеукраїнських науково-практичних конференціях «Перший крок у науку» за напрямками «Економічні науки»; «Психолого-педагогічні науки», «Соціально-гуманітарні науки». Їх статті друкують у збірниках наукових праць.

Вже шостий рік у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка на базі відділення професійної майстерності та перукарського мистецтва проходить Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні технології індустрії краси та здоров'я», учасниками якої також є студенти Брянківського коледжу.

Щорічно студенти коледжу беруть активну участь у роботі обласних науково - теоретичних, науково-практичних конференцій інших навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації за різними напрямками, а саме:

Науково-практичні конференції та конкурси наукових робіт допомагають студентам здобути навички дослідницької роботи, ознайомитись з досягненнями науки, історії рідного краю й України, реаліями економічних перетворень в України та за її межами, розкрити творчі здібності та яскраву індивідуальність.

Своїм найважливішим завданням викладачі коледжу вважають навчання і виховання творчої особистості, здатної самостійно набувати знання й уміння та вільно їх використовувати у своїй діяльності. Тому кожного року студенти Брянківського коледжу беруть участь в обласних етапах Всеукраїнських олімпіад з української мови, конкурсі «Комп’ютерні технології у бухгалтерському обліку», Всеукраїнській олімпіаді з математики (І місце -2010 р.), з іноземної мови (І місце 2010 р.), (II місце 2011 р.) та інших.

 

 

Для інтеграції навчальної і науково-дослідної роботи кожен рік студенти і викладачі нашого коледжу беруть участь у різноманітних конкурсах та виставках навчальних закладів:

 

 

Наукова-дослідницька робота допомагає налагоджувати співробітництво з підприємствами, фондами. Так, у 2010 році Фондом підтримки підприємництва міста Брянки був проведений відкритий захист бізнес-планів студентів спеціальності «Економіка підприємства», у результаті три студенти - автори найкращих бізнес-планів, були працевлаштовані на підприємствах.

Розроблена і введена в дію програма співробітництва студентів спеціальності «Дизайн» з історико-художнім музеєм м. Стаханова.

Розроблені та виготовлені студентами спеціальності «Дизайн» соціальні плакати на замовлення Брянківського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Студентами спеціальності «Дизайн» розроблені ескізи моделей одягу для урочистих заходів на замовлення Брянківського відділу реєстрації актів громадянського стану та для творчого колективу Палацу культури імені Горького м. Стаханова.

Прагнення до безперервного удосконалення знань, розвиток умінь орієнтуватися в безмежному потоці інформації - одне із завдань сучасної системи навчання. Водночас зі знаннями з дисципліни студенти повинні оволодіти умінням проводити відбір наукової інформації і здійснювати її аналіз; уміти висловлювати власні думки, узагальнювати, доводити їх. Все це вимагає активної розумової діяльності студентів, спрямованої на самостійне здобуття ними знань, розвиток своїх пізнавальних здібностей.

Таким чином, наукова-дослідницька діяльність Брянківського коледжу зосереджується навколо основних завдань: